Biologi år 7

 

Centralt innehåll åk  
Natur och samhälle

 

   
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Åk7

Åk9

 
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. Åk7

Åk9

 
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Åk7

Åk9

 
Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 

Åk7  
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. Åk7  
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Åk7

Äk9

 
Kropp och hälsa  
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. Åk7
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Åk7

Åk8

Åk9

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. Åk8
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

 

Åk9
Biologin och världsbilden

 

 
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Åk7

Åk8

Åk9

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Åk7

Åk8

Åk9

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. Åk7  
De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Åk7

Åk8

Åk9

 
Biologins metoder och arbetssätt    
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Åk7

Åk9

 
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. Åk7  
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Åk7

Åk8

Åk9

 
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Åk7

Åk8

Åk9

 
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Åk7

Åk8

Åk9

 

 

 

 • Arbetsområden
 • Åk 7
 • Liv och utveckling
 • Ekologi
 • Hälsa och sjukdom

 

Åk8

 • Vår fantastiska kropp
 • Sex och samlevnad

 

Åk9

Naturbruk och miljö

Nervsystemet styr din kropp

Arvet, genteknik och bioteknik

 

 

 

i kommer att ha prov om djurens liv kapitel 3. Läs dina anteckningar som jag har gett er. För att kunna få högre betyg behöver du även läsa i din biologi bok.

Du ska kunna följande

Djurens indelning och vad som är speciellt för just den djurgrupp.

Hur nyttjas djur i biologisk bekämpning.

Vilka livscykler som insekter har och vad de kallas.

Skillnad mellan dvala ovh vinter sömn.

Vilken djur grupp har utvecklats bäst och blivit artigast.

Vad är nyckelretning

Vad är ringmärkning och varför man gör det?

 

 

 

Kapitel 2 ”Utan grönt inget liv”

Du ska kunna följande :

 • Veta skillnaden mellan sporväxt och fröväxt
 • Hur och vilka växter utvecklades först (bakterier, alger, kärlväxter osv.)
 • Sporväxternas uppbyggnad och hur de får näring och vatten
 • Fröväxternas uppbyggnad och hur de får näring och vatten.
 • Blommansdelar och fröbildning
 • Vilka fördelar är det att vara fröväxt än sporväxt?
 • Fotosyntes och cellandning
 • Hur syre produktionen skiftar hos växterna från natt och dag.
 • Kunna beskriva vilka behov gröna växterna har och vad händer om de inte får det.
 • Svampanas uppbyggnad och hur svampar kan nyttjas.
 • Parasit, Symbios och Mykorrhiza
 • Veta varför det är viktigt med mångfald av djur och växter. Varför vi ska vara rädda om vår natur.