Biologi år 7

Lär dig följande:

Lär dig alla begrepp i kapital 4.
Solenergin laddar vårt ekosystem med energi (hur och varför)
Hur kan man se hur ett ekosystem mår tex. Samband mellan växtplankton och sälar.
Anrikning av miljögifter
Skillnaden mellan Linnes idéer och Darwins
Vad är monokultur. Vad är allmänna tillgångarnas tragedi och hur påverkar det ekosystemet.
Skillnad mellan näringsväv och näringskedja. Producent, konsument och topp konsument
Kunna förklara skillnaden mellan positiv och negativ återkoppling.
Hur kan man göra en vetenskaplig undersökning av ett ekosystem ex. skogen eller sjön. Vilka abiotiska och biotiska faktorer påverkar.
Hur påverkas regnskogar och andra biotop av oss människor. Vilka intressen kan det finnas fr att avverka tex regnskog. Varför vill man rädda regnskogarna.

Inför provet behöver du kunna följande:

Lär dig begrepp för kapitlet

 

Vad var det första som fanns på jorden, växter eller djur?

Varför vet inte forskarna exakt hur många arter det finns på jorden.

Varför blev mikroskopens utveckling stort lyft för biologisk forskning?

Varför används latinska namn för organismer, kroppsdelar och sjukdomar.

Hur har Galapakos finkarna utvecklats genom evolutionen. Förklara detta med hjälp av evolutionsteorin.

Vem var Charles Darwin och vad studerade han?

Du ska kunna om organismernas släktskap.

Kunna se skillnad mellan naturvetenskaplig behandling av sjukdomar och icke naturvetenskapliga.

Hur forskar, delar resultat och samarbetar forskare runt i världen. Varför är detta samarbete bra?

Hur kan man göra fältstudier i en sjö? Vilka organismer kan du hitta i och runt en sjö? Vilka hjälpmedel behöver du? Vilka svårigheter och felkällor kan det uppstå?

Varför är den biologiska mångfalden viktig? Vad kan hota den biologiska mångfalden? Hur kan du hjälpa till för att bevara den biologiska mångfalden?

 

Centralt innehåll åk  
Natur och samhälle

 

   
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Åk7

Åk9

 
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. Åk7

Åk9

 
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Åk7

Åk9

 
Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 

Åk7  
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. Åk7  
Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Åk7

Äk9

 
Kropp och hälsa  
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. Åk7
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Åk7

Åk8

Åk9

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv. Åk8
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

 

Åk9
Biologin och världsbilden

 

 
Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen. Åk7

Åk8

Åk9

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Åk7

Åk8

Åk9

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. Åk7  
De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. Åk7

Åk8

Åk9

 
Biologins metoder och arbetssätt    
Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Åk7

Åk9

 
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. Åk7  
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Åk7

Åk8

Åk9

 
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Åk7

Åk8

Åk9

 
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. Åk7

Åk8

Åk9

 

 

 

  • Arbetsområden
  • Åk 7
  • Liv och utveckling
  • Ekologi
  • Hälsa och sjukdom

 

Åk8

  • Vår fantastiska kropp
  • Sex och samlevnad

 

Åk9

Naturbruk och miljö

Nervsystemet styr din kropp

Arvet, genteknik och bioteknik